BANAL NA KASULATAN SA AKLAT NG UTUS....

1.
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. ANG KASULATAN AT MGA MENSAHENG ITO AY PATUNGKOL SA BUONG MUNDO…. DAHIL SA LAKI NG PAG-IBIG AT AWA NG CHRISTO JESUS SA MGA KALULUWA AT MGA TAO; MULA SA KALANGITAN AY NANAOG ANG BANAL NA ESPIRITO AT LUMUKLOK SA KATAWANG LUPA NG TUNAY NA KRISTO…. IPINAGTAPAT NG CRISTO JESUS SA MGA TAO ANG PAWANG KATOTOHANAN AT SUMAKSI PARA SA KALIGTASAN NG BUONG MUNDO…. AT IPINAKIKITA NG KASULATANG ITO ANG PAKIKIPAGTALO NG KRISTO HESUS LABAN SA MGA PANTAS AT MATATALINO, NA KINILALANG SILA'Y MGA ROMANO AT MUSLIMANO! SILA ANG ORIHINAL AT KAUNA-UNAHANG SIYENTIPIKO SA BUONG MUNDO NA SIKRETO AT MALALIM NA LIHIM NG BATIKANO! SILA ANG PANTAS AT MATATALINO NA NAKATUNGGALI AT IBINUNYAG NG TUNAY NA HESUKRISTO…. AT ITO ANG WIKANG SINABI NG KRISTO HESUS NG MAKIPAGTALO SA MGA ROMANO AT MUSLIMANO, NA SUMASAKSI ANG BUONG MUNDO!!!
Image
NANG AKO'Y MAGSIMULANG MANGARAL SA MGA TAO AT NAKIPAGTALO SA MGA PANTAS AT MATATALINO; AKING SINABI AT IPINATOTOO ANG BANAL NA SALITA AT MGA MENSAHENG ITO SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA ESPIRITO AT KAUTUSAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.  ANG DALAWANG SUSI NA MAGKAYAKAP AY ISANG SIMBOLO AT ESPIRITUAL NA KASULATAN NA NAKATATAK AT PALATANDAAN SA AKLAT NG KAUTUSAN…. NA HINDI DAPAT PALITAN O IPAGLIHIM ANG TUNAY NA KAHULUGAN AT ANG LIWANAG NA SINASABI AT ITINUTURO NITO!!! SAPAGKAT ANG DALAWANG SUSING MAGKAYAKAP AY ISANG KASULATAN AT SIMBOLO NA IPINAKIKITA ANG LIWANAG AT KATOTOHANAN SA TAMANG DAAN NG PANANAMPALATAYA, PARA SA KALIGTASAN AT IKABUBUTI NG LAHAT…. AT ITO ANG LIWANAG NA IPINAKIKITA AT ITINUTURO NG DALAWANG SUSING MAGKAYAKAP, DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. SUSI NG KALANGITAN AT KALIGTASAN ANG TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA TAMANG PAGTAWAG SA AKING IISANG BANAL NA PANGALAN DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG TAMANG PAGSUNOD AT TUNAY NA PAGTANGGAP SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA MANALANGIN SA ARAW-ARAW NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. SAPAGKAT ITO ANG AKING BANAL NA ESPIRITO AT APOY NA BAUTISMO NA AKING IPINAGKALOOB; AT KAUTUSAN KO NG AKING ITURO PARA SA KALIGTASAN AT BASBAS NG KAPATAWARAN SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN…. DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO ANG SUSI SA PINTUAN NG LANGIT NA AKING BANAL NA KAHARIAN…. AT SA KALANGITAN NA AKING KAHARIAN AY WALANG HANGGANAN ANG MGA BIYAYA AT GRASYA BUHAT SA KABANALAN NG AKING PAG-IBIG, NA WALANG KATAPUSAN ANG BUHAY AT KAPAYAPAAN SA TUWA AT KALUWALHATIAN, NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA KALULUWA AT ESPIRITO NA AKING MGA ANAK NA MINAMAHAL AT ANGHEL NA PINAGKALOOBAN KO NG BUHAY NA WALANG PAGHIHIRAP AT WALANG KAMATAYAN!!! SA AKING PILING AT TAHANAN SA LOOB NG AKING KAHARIAN SA LANGIT NG KABANALAN NA AKING TRONO AT KAMAHALMAHALANG LUKLUKAN…. DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO ANG TUNAY NA LIWANAG AT KALIGTASAN NA ITINUTURO AT IPINAKIKITA NG DALAWANG MAGKAYAKAP O MAGKAKRUS NA SUSI; NA PINALITAN AT IPINAGLIHIM NI ROMAN ANG TUNAY NA KASAYSAYAN AT ANG TAMANG KAHULUGAN NA TINUKOY AT MAKIKITA SA KASULATANG ITO…. ANG DALAWANG MAGKAYAKAP O MAGKAKRUS NA SUSI AY ISANG SIMBOLO AT PALATANDAAN NA NAKATATAK SA AKLAT NG UTUS…. NA DAPAT NINYONG IGALANG AT TANGGAPIN ANG LIWANAG AT KATOTOHANAN NA ITINUTURO NG AKING BANAL NA SALITA SA KASULATANG ITO, PARA NA RIN SA INYONG KABUTIHAN AT KALIGTASAN…. AT MULI KONG IPINAAALA-ALA SA INYONG LAHAT, SA MGA TAO, AT SA BUONG MUNDO; NA ANG PANAHON NGAYON AY AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!! AT PATULOY NINYONG MAKIKITA AT MASASAKSIHAN ANG IBINIGAY KONG MGA PALATANDAAN! KAGAYA NG MALAKAS AT MABILIS NA PAGKILOS NG APAT NA ELEMENTO; TUBIG, HANGIN, APOY, AT LUPA…. ( 1. ) TUBIG NA BUMUKAL NA LUMAKI AT LUMALIM; PINAGMULAN NG BATIS, ILOG, AT LAWA, ANAK NG KARAGATAN NA INILUWAL SA LUPA'T KABUNDUKAN! NA UMAGOS NG MABILIS AT MALAKAS NA TUMATAHAK ANG MALAKING BAHA SA BAWAT LUPANG DINARAANAN, HANGGANG SA UMABOT SA DALAMPASIGAN, SA SINAPUPUNAN NG INANG DAGAT NA MAALONG NAGLUWAL; KASABAY ANG MALAKAS NA PAGBUHOS AT BINYAG NG TUBIG ULAN MULA SA ITAAS NG KALAWAKAN AT KARAGATAN, NA LUMIKHA NG MALAKING BAHA SA LUPA'T KABUNDUKAN…. ( 2. ) HANGIN'G UMIIHIP NG MALAKAS, NAGSIMULA SA ITAAS NG KALAWAKAN NA BUMUBULUSOK PAIBABA AT MABILIS NA UMIIKOT AT TUMATAHAK SA LUPA'T KARAGATAN…. ( 3. ) BULKANG PUMUPUTOK NA NAGHAHATID NG MAKAPAL NA USOK AT ALIKABOK; NA BUMUBUGA NG APOY, NAGLULUWA NG PUTIK, LAVA, BUHANGIN, AT MGA BATO! KULOG AT KIDLAT NA SUMASABOG NG MALAKAS AT MALINGAS NA TUMATAMA SA MGA TAO, BAHAY, AT SA MGA NASA LUPA…. KAMANGHA-MANGHA AT BIGLAANG DUMARATING ANG MALAKAS NA LAGABLAB AT MABILIS NA PAGKILOS NG HIGANTENG APOY NA TUMUTUPOK SA MGA GUSALI AT KAGUBATAN, MAGING SA DAGAT MAN ANG LOKASYON NA MAY TAONG NANINIRAHAN, O SA KAPATAGAN…. ( 4. ) LUPANG YUMAYANIG NG MALAKAS AT BUNDOK NA GUMUGUHO; MALALAKING BANG-BANG AT BALON NA MAGSISILITAW SA LUPA, AT MAKIKITA ANG PAGGUHO NG MGA GUSALI, TULAY, BAHAY, AT NG IBA PANG IPINATAYO NG TAO NA YARI SA BATO! AT MASASAKSIHAN ANG MALAKAS NA LINDOL SA LAHAT NG DAKO AT SA BUONG MUNDO…. GANITO NINYONG MAKIKITA AT MASASAKSIHAN ANG PAGPUPURI SA AKIN AT MATAPAT NA PAGSUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN NG MGA ESPIRITO NG APAT NA ELEMENTO; TUBIG, HANGIN, APOY, AT LUPA…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, ANG BANAL NA ESPIRITO NA NAG-UTOS AT NAGSALITA SA MGA ESPIRITO NG APAT NA ELEMENTO, SA PAMAMAGITAN NG CHRISTO JESUS NA AKING KATAWANG LUPA AT ANAK NA MINAMAHAL, NA NILUKLUKAN NG AKING BANAL NA ESPIRITO NA NAGSALITA…. AT KASAMA RING MANGYAYARI NA TATAHAK SA BUONG MUNDO ANG MGA BAGAY NA HINDI KAPANI-PANIWALA, NA MASAKIT AT MAHIRAP NA PAGDADAANAN NG MGA TAO DITO SA MUNDO! AT HIGIT SA LAHAT NA NAKAPANLULUMO NA MANGYAYARI AT MAGPAPAHIRAP SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO AY ANG SPIRITO NG SAKIT NA IBA'T IBANG URI, NA HINDI KAYANG PIGILAN, O PAGALINGIN NG KAHIT NA SINUMANG TAO; SAPAGKAT ANG TINURANG SAKIT AY WALANG LUNAS... MALIBAN LAMANG SA AWA AT SAKLOLO NG AKING BANAL NA ESPIRITO NA AKING ITINURO AT BANAL NA PANALANGIN, NG ITO'Y IPAGKALOOB KO SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO…. AT ANG PINAKA MABAGSIK SA MGA SPIRITO NG SAKIT AT PINAKANG MAKAMANDAG SA KANILANG LAHAT AY ANG SPIRITO NG SAKIT NA MABILIS KUMALAT AT LUMIPAT SA KATAWANG LUPA NG MGA TAO; NA TUMATAGOS ANG SAKIT AT HIRAP SA BUONG KALAMNAN AT KATAWANG LUPA HANGGANG SA KALULUWA! AT ANG KAMATAYAN AY HINDI KAAGAD MASUSUMPUNGAN NG MGA TAO AT ITO'Y MAGTATAGO SA INYO ITO ANG PINAKA MASAKIT AT PINAKANG MAHIRAP NA PAGDADAANAN NG MGA TAO DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO, SA PANAHON NGAYON NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!! SUBALIT KUNG DUMATING NA SA ORAS NA KAYO'Y PUMANAW AT MASUMPUNGAN NG INYONG KATAWANG LUPA ANG NAGTAGONG KAMATAYAN, NA HINDI KAYO NAKAPAGSISI SA MGA GINAWANG KASALANAN; NI HINDI KAYO NAKASUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN…. SINASABI KO SA INYONG LAHAT, SA MGA TAO, AT SA BUONG MUNDO, ANG PAWANG KATOTOHANAN!!! ANG SPIRITO NG SAKIT AT KAHIRAPAN NA WALANG KATUMBAS AT WALANG KATAPUSANG PAGDURUSA AY KASAMANG BABAUNIN NG BAWAT INYONG MGA KALULUWA NA WALANG HANGGANANG MADARAMA; AT IYAN ANG TINATAWAG NA IMPYERNO AT PARUSANG APOY NA KALALIM-LALIMAN NA WALANG HANGGANANG MARARAMDAMAN ANG SAKIT AT PAGHIHIRAP NA WALANG KATUMBAS GANIYAN ANG BUNGA AT IDINUDULOT NG MGA GINAWANG KASALANAN NA HINDI PINAGSISIHAN AT NG PAGSUWAY, O PAGLABAG SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN…. NA AKING IPINAKIKITA SA INYONG LAHAT ANG MANGYAYARI AT IPINARARATING SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO ANG PARUSANG ESPIRITUAL SA PANAHON NGAYON NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!! AKO ANG ELOHIM .+. ANG NAGSALITA AT NAGBIGAY SA INYO NG PATOTOO SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA ESPIRITO NA LUMUKLOK SA KATAWANG LUPA NG TUNAY NA KRISTO HESUS; AKO ANG ELOHIM NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA NA NAGPAKABABA; AKO ANG HUMINGI NG TULONG AT LUMAPIT SA INYO SA PAMAMAGITAN NG AKING  BANAL NA KASULATAN NA INIHAHAYAG NG AKING ANAK NA MINAMAHAL, PARA SA INYONG KALIGTASAN AT KAPATAWARAN SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN…. AKO ANG ELOHIM .+. NA PUMANAOG SA LUPA AT LUMUKLOK ANG AKING BANAL NA ESPIRITO SA KATAWANG LUPA NG KRISTO HESUS NA HUBAD SA KAPANGYARIHAN; AT ITO ANG KRISTO NA AKING ANAK NA MINAMAHAL AT LUPANG KATAWAN NA AKING BAGONG DAMIT AT BIHIS NA KAANYUAN NG AKING BANAL NA ESPIRITO…. AT NGAYON RIN SA PANGWAKAS NG PANAHON, SA KASALUKUYANG ITO NG HULING HENERASYON; AKO'Y MULING NARITO AT TUMAPAK SA LUPA ANG ELOHIM NA NAGPAKABABA!!! AKO ANG NAKIKIUSAP SA INYO AT NAGSASALITA NA KAGAYA AT KATULAD NG TAONG WALANG TAGLAY NA KAPANGYARIHAN; HINUBAD KO ANG AKING KAPANGYARIHAN SA KRISTO NA AKING KATAWANG LUPA AT ANAK NA TAGAPAGSALITA; AT PINAG-UTUSAN KO ANG KRISTO SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA ESPIRITO NA SUMUNOD SA AKIN AT IPAMAHAGI ANG KASULATANG ITO NA AKING BANAL NA KALOOBAN!!! UPANG KAYO'Y ITUWID AT HANGUIN SA INYONG MGA GINAGAWANG KASALANAN, NA SIYANG  NAGHUHULOG SA APOY NG KAPAHAMAKAN AT NAGHAHATID NG SAKIT AT KAHIRAPAN, NA TUMATABAK AT PARUSA SA MGA KALULUWA AT KATAWANG LUPANG ALIPIN NG KASALANAN! AT NARITO ANG IISANG LUNAS AT KAGAMUTAN SA SAKIT AT KARAMDAMANG HINDI MALUNASAN, NA NAGPAPAHIRAP SA KATAWANG LUPA AT MGA KALULUWANG NAALIPIN NG KASALANAN… NA AKING IBINASBAS AT APOY NA BAUTISMO NA NAKAPAG-AALIS NG MGA KASALANAN AT NAGLILINIS SA MARUMING PAG-IISIP, SA PUSO, AT KALULUWA NG MGA TAONG NANALIG AT TUNAY NA SUMUNOD SA AKIN!!! SA PAMAMAGITAN NG IISANG BANAL NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. AT NG INYONG KATAPATAN SA AKIN SA IISANG PAGKILALA AT TUNAY NA PAGTANGGAP SA TAMANG PAGTAWAG  SA AKING IISANG BANAL NA PANGALAN!!! BILANG AKO LAMANG ANG INYONG IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA DAPAT TAWAGIN, SAMBAHIN, AT SUNDIN NG HIGIT SA LAHAT ANG AKING BANAL NA KAUTUSAN…. SAPAGKAT ITO AY AKING BANAL NA ESPIRITO NA NAG-IISANG LIWANAG AT ILAW NG KATOTOHANAN; ITO ANG SUSI NG BANAL NA KALANGITAN NA AKING ITINURO AT BANAL NA KAUTUSAN NA AKING IPINAGKALOOB, DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. AT MAHIGPIT KONG IPINAGBIBILIN SA INYONG LAHAT, SA MGA TAONG SUMASAMPALATAYA SA AKIN; AT SA MGA TAONG KUMILALA NGAYON SA AKIN NA SUMAMPALATAYA!!! BAGO KAYO SUMUNOD AT GAMPANAN ANG BANAL NA PANANALANGIN SA ARAW-ARAW AY PAGSISIHAN NINYO ANG LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN; NA TAGLAY ANG KATAPATAN NG INYONG PANANAMPALATAYA SA AKIN SA TAMANG PAGTAWAG NA AKING IPINAGKALOOB, DEUS AMA ELOHIM .+. AT NG BUONG PAGTITIWALA SA IISANG PAGSUNOD AT PAGTANGGAP SA BANAL NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. NA AKING ITINURO AT BANAL NA IPINAG-UTOS!!! AT NGAYON RIN SINASABI KO SA INYONG LAHAT ANG PAWANG KATOTOHANAN, SA MGA TAONG TUMANGGAP SA AKIN AT TUNAY NA SUMAMPALATAYA SA PAMAMAGITAN NG INYONG TAMANG PAGSUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN; IBINIBIGAY KO SA INYONG LAHAT ANG KALIGTASAN AT BASBAS NG KAPATAWARAN SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN, AT IPINAGKAKALOOB KO SA BAWAT INYONG MGA KALULUWA ANG BUHAY SA LANGIT NA WALANG HANGGANANG KALUWALHATIAN AT KAPAYAPAAN…. AT GANITO NA AKING ITINURO ANG TAMANG PAGTAWAG SA AKIN AT BANAL NA PANALANGIN; ITO ANG SUSI NG BANAL NA KALANGITAN NA AKING IPINAGKALOOB!!! O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
ImageImage Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image ImageImage

ARAW BITUIN TALA BITUIN BUWAN

Image

BUONG MUNDO

Image Image Image Image

TUBIG…. HANGIN…. APOY…. LUPA....

2.
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. SA KASALUKUYAN, SA HINAHARAP, AT DINARAANAN NGAYON NG PANAHON; ITO ANG HULING HENERASYON AT BANAL NA PAGHUHUKOM NA ITINAKDA SA PANAHON NGAYON!!! AT NGAYON RIN ANG TINATAWAG NA MULING PAGKABUHAY NG BIGLANG DUMATING AT MANGARAL SA MGA TAO ANG KRISTO HESUS NA NAGPATOTOO SA BUONG MUNDO, LALANG NG BANAL NA ESPIRITO NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ELOHIM NA NAGKATAWANG TAO NG LUMUKLOK SA KATAWANG LUPA NG TUNAY NA HESUKRISTO!!! AT ITO ANG WIKANG SINABI AT BANAL NA SALITA NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. MULA SA KALANGITAN NA AKING BANAL NA KAHARIAN; AKO ANG ELOHIM NA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA PUMANAOG AT MULING TUMAPAK SA LUPA, SA PANAHON NGAYON NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!! AKO ANG ELOHIM NA LUMUKLOK SA KATAWANG LUPA NG CHRISTO JESUS NA AKING ANYO AT BAGONG DAMIT NA IBINIHIS NG AKING BANAL NA ESPIRITO!!! AKO ANG ELOHIM .+. ANG LUMALANG SA KRISTO AT BANAL NA ESPIRITO NA NAGKATAWANG TAO NG AKO'Y LUMUKLOK SA KATAWANG LUPA NG SANTO JESUCRISTO, NA PINAGMULAN NG AKING IISANG TINIG AT BANAL NA SALITA, NA AKING INIHAYAG AT IPINAMAHAGI PARA SA KALIGTASAN NG BUONG MUNDO…. AKO ANG ELOHIM .+. NA IISANG DEUS AMA, ANG TUNAY NA LUMIKHA SA LAHAT NG MGA NILALANG NA NABUBUHAY SA LUPA AT SA BUONG MUNDO…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG HARI NG KAPAYAPAAN NA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, NG BUONG MUNDO, AT NG BUONG SANGSINUKOB…. AT WALANG IBANG DEUS NA MAKAPANGYARIHAN AT LUMALANG MALIBAN SA AKIN NA INYONG IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AKO ANG ELOHIM .+. ANG BANAL NA ESPIRITO NA IISANG DEUS AMA, NA NAGKALOOB NG TATLONG BANAL NA KAUTUSAN SA PAMAMAGITAN NG SANTO KRISTO HESUS, NA AKING KATAWANG LUPA AT IISANG ANAK NA LUKLUKAN NG AKING BANAL NA ESPIRITO AT TINIG NA NAGSALITA!!!
Image
AT NARITO NA AKING ITINATAK SA LIBRO NG UTUS ANG BANAL NA KASULATAN AT TUNAY NA KAUTUSAN NA AKING IPINAGKALOOB PARA SA BUONG MUNDO…. AKING ITINURO ANG DAAN NG KALIGTASAN SA TAMANG PANANAMPALATAYA NG AKING SINABI ANG WIKA AT MGA KATAGANG ITO; WALA NG HIHIGIT PA SA AKING TATLONG BANAL NA UTOS!!! ( 1. ) MAHALIN MO AKO ANG ELOHIM .+. NA IYONG IISANG DEUS AMA AT SUNDIN MO  ANG AKING BANAL NA UTOS NANG HIGIT SA LAHAT AT MAGING KANINO PA MAN. ( 2. ) IGALANG MO ANG IYONG AMA AT INA BILANG AKO ANG NAG-UUTOS ANG ELOHIM .+. NA IYONG IISANG DEUS AMA.                    ( 3. ) IPANALANGIN MO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY, NA WALA KANG TUTUKUYIN NI SINO MANG PANGALAN SAPAGKAT AKO ANG ELOHIM .+. NA IYONG IISANG DEUS AMA ANG NAKAKAKITA, NAKAKARINIG, AT NAKAKAALAM KUNG SINO ANG DAPAT KONG ILIGTAS AT KAAWAAN. ITO ANG TUNAY NA KAUTUSAN AT BANAL NA KASULATAN NA NAKATATAK SA AKLAT NG UTUS…. AT SUMASAKSI ANG AKING BANAL NA SALITA AT PATOTOO NA ITINATAK SA KASULATANG ITO!!! AT MAKIKITA SA AKLAT NG UTUS NA NAKATATAK ANG BANAL NA KASULATAN, NA NAGTURO NA IISA LAMANG ANG DEUS AMANG KINILALA NG CHRISTO JESUS NA AKING IPINAGKALOOB!!! AT ITINURO NG KRISTO HESUS SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO ANG TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA TAMANG PAGTAWAG AT PAGGALANG SA AKING IISANG BANAL NA PANGALAN; DEUS AMA ELOHIM .+. AT BANAL NA IPINAG-UTOS NG CHRISTO JESUS NA AKO LAMANG ANG ELOHIM AT WALA NG IBA PÁ NA DAPAT SAMBAHIN AT TAWAGIN NA IISANG DEUS AMA MALIBAN SA AKIN, NA INYONG IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT GANITO RING SINAKSIHAN NG KASULATANG ITO; NA IPINAKIKITA ANG AKING BANAL NA SALITA NA NAKATATAK SA AKLAT NG UTUS…. NA ITINURO NG CRISTO JESUS NA IISA LAMANG ANG MALINIS NA PANALANGIN NA AKING IPINAG-UTOS AT BANAL NA IPINAGKALOOB, PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO!!! AT ITO'Y ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. NA IISANG MALINIS NA PANALANGIN AY AKING BANAL NA KALOOBAN AT SAKLOLO NG AKING ESPIRITO NA WALANG KARUNGIS DUNGIS, NA PUNONG PUNO NG AWA AT BANAL NA PAGMAMAHAL, ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO ANG AKING BANAL NA ESPIRITO NA TUNAY ANG KAPAYAPAAN AT BANAL NA PAG-IBIG NA AKING IPINAGKALOOB NA WALANG HANGGANAN, ABBA GINOONG MARIAE .+. KAUTUSAN KO SA MGA TAO ANG MANAMPALATAYA SA AKIN NA IPINAMAHAGI AT ITINURO NG KRISTO JESUS PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO!!! AT AKO ANG TUNAY NA NAG-UTOS, ANG ELOHIM AT NAGPAKILALA NA IISANG DEUS AMA SA TAMANG PAGTAWAG SA AKING BANAL NA PANGALAN NA AKING TINURAN!!! AKO ANG ELOHIM .+. ANG TINIG NG IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA NAGSALITA SA MALINIS NA PUSO NG SANTO CRISTO!!! AT WALANG IBANG DEUS NA NAGKALOOB NG TATLONG BANAL NA UTOS MALIBAN SA AKO, DEUS AMA ELOHIM .+. AT ITO'Y AKING IPINAGKALOOB SA PAMAMAGITAN NG CRISTO JESUS NA SUMUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN…. AT NGAYON, ITO ANG BAGONG ANYO NG AKING KATAWANG LUPA SA MULING PAGKABUHAY AT PAGTAPAK SA LUPA NG KRISTO HESUS, NA NAG-IISANG LUKLUKAN NG AKING BANAL NA ESPIRITO AT PRINSIPE NG KAPAYAPAAN NA AKING TAGAPAGSALITA AT ANAK NA MINAMAHAL!!! AT NARITO ANG TUNAY NA AKING IPINAGKALOOB NA IISANG MALINIS NA PANALANGIN, SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA PAGSUNOD SA AKIN…. O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
Image Image Image Image Image Image Image
3.
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. PARA SA MULING PAGKABUHAY, ITO ANG BANAL NA SALITA NG KRISTO HESUS PATUNGKOL SA BUONG MUNDO…. SA AKING LIHAM AT KASULATANG ITO AY MAKIKITA NINYO NA AKING IBINIBIGAY ANG PANINGIN AT PANDINIG SA MGA TAONG BULAG AT BINGI SA KATOTOHANAN; AT GANITO RIN SA MGA PILAY NA AKING ITINUTURO ANG TAMANG DAAN NG KAYO'Y MAKALAKAD SA MATUWID AT MAPAYAPANG PAMUMUHAY, UPANG MAKAMTAN NG INYONG BAWAT KATAWANG LUPA ANG MULING PAGKABUHAY SA TAMANG PANANAMPALATAYA, NA INYONG TUNAY NA KAILANGAN AT KALIGTASAN; AT KATULAD RIN NINYO KABILANG SA TAO, AKO'Y ISINILANG AT NABUHAY DITO SA MUNDO NA HUBAD SA KAPANGYARIHAN…. AT SA LUMIPAS NA DINAANAN NG MGA ARAW, DUMATING ANG ITINAKDA SA PANAHON, AT AKO'Y NAGSIMULANG MANGARAL NG AKING IPAMAHAGI ANG TUNAY NA KAUTUSAN…. AT NAKILALA KO ANG TUNAY NA UGALI NG MGA TAO, NAKITA KO ANG KATOTOHANAN, AT NASAKSIHAN KO SA INYO NA KAYO'Y MGA BULAG, BINGI, PILAY, AT MGA PATAY! SAPAGKAT  WALA KAYO SA TAMANG PANANAMPALATAYA, KAYA KAYO'Y NAALIPIN NG MGA KASALANAN... AT SA PANAHONG ITO NG BANAL NA PAGHUHUKOM ANG MULING PAGKABUHAY, AT KALIGTASAN ANG PAGTUTUWID AT PAGSUNOD SA TAMANG PANANAMPALATAYA!!! NA IPINAKIKITA SA KASULATANG ITO ANG TUNAY NA LIWANAG AT KATOTOHANAN NA ITINURO AT GINAWA NG KRISTO HESUS NG MAMUHAY SA LUPA AT MANGARAL SA MGA TAO, PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO…. MAKIKITA NINYO AT MARIRINIG SA KASULATANG ITO NA IBINABAHAGI ANG BANAL NA SALITA AT TINIG NG IISANG DEUS AMA, NG MAGKATAWANG TAO ANG BANAL NA ESPIRITO NA LUMUKLOK AT NAGSALITA SA MALINIS NA PUSO NG IISANG TAO, NG LIKHAIN DITO SA MUNDO ANG KATAWANG SANTO NG TUNAY NA HESUKRISTO!!! AT ITO ANG BANAL NA SALITA AT TINIG NG IISANG DEUS AMA NG MANAOG SA LUPA AT MAGKATAWANG TAO ANG BANAL NA ESPIRITO NA LUMUKLOK SA KATAWANG LUPA NG IISANG TAO, AT NAGSALITA ANG MALINIS NA PUSO NG SANTO HESUKRISTO…. ANG SINUMANG TAO, NA NABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO, NA MAYROONG LIWANAG ANG PANINGIN SA TAMANG PANANAMPALATAYA! MAKIKITA NINYO ANG KATOTOHANAN AT MAUUNAWAAN ANG AKING IPINAPAHAYAG SA KASULATANG ITO, SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN NA AKING ITINURO, ABBA GINOONG MARIAE .+. AT IPINAGKALOOB KO ANG BANAL NA PANGALAN SA TAMANG PAGTAWAG SA AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. GANITO AKONG MAGSALITA NG AKO'Y MAGPAKILALA SA BUONG MUNDO; AKO ANG KRISTO HESUS NA SUMUNOD SA BANAL NA IPINAG-UTOS NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT AKO'Y NAGPAKILALA SA IISANG KALOOBAN, NA AKO'Y TAWAGIN SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, SA TAMANG PAGTAWAG SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT NAGSALITA AKO SA PAMAMAGITAN NG AKING MATAPAT NA PAGSUNOD SA BANAL NA ESPIRITO AT KALOOBAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA LUMUKLOK AT KUMAKATAWAN SA AKIN…. ANG ELOHIM NA AKING IISANG DEUS AMA ANG TUNAY NA LIWANAG AT BANAL NA TAGAPAGLIGTAS NA NAGTURO SA AKIN AT NAGKALOOB NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO ANG BANAL NA AWA AT BIYAYA NG KABANALAN NA SUMASAAKING KATAWANG LUPA NA IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO…. ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. NA IISANG MALINIS NA PANALANGIN AY BANAL NA ESPIRITO AT SALITA NA IPINAGKALOOB NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ITO RIN ANG BAUTISMO SA APOY AT BANAL NA PAG-IBIG NA WALANG HANGGANAN, NA MAGKAKALAG SA INYONG LAHAT SA GAPOS AT TALI NG KASALANAN NA IDINULOT AT IPINAMANA NI ROMAN; BUNGA NG KANIYANG PAGSUWAY AT PAGLABAG SA TATLONG BANAL NA KAUTUSAN!!! ANG BANAL NA KAUTUSAN NA ITINURO AT IPINAGKALOOB NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT SA MGA TAONG GUSTONG MAGBAGONG BUHAY NA NAGSISI NG MATAIMTIM SA MGA NAGAWANG KASALANAN; NA NAGHAHANAP NG KASAGUTAN AT TUGON NA MAIPATUPAD AT MAKAMTAN ANG TUNAY NA PAGBABAGO SA SARILI; NA GUSTONG MARAMDAMAN SA PUSO'T ISIPAN ANG MALINIS NA PAGMAMAHAL AT LIWANAG NG KAPAYAPAAN!!! NARITO ANG AKING TUGON AT SUSING KASAGUTAN, ANG BANAL NA PANALANGIN NA IPINAGKALOOB NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA AKING IBINABAHAGI AT ITINUTURO PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO!!! NA NAG-AALIS NG MGA KASALANAN AT NAGLILINIS SA MARUMING PAG-IISIP, SA PUSO'T KALULUWA NG MGA TAONG NANALIG AT TUNAY NA SUMAMPALATAYA SA TAMANG PAGSUNOD SA AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. GANITO NINYONG MAIBIBIGAY SA AKIN ANG BUONG PAGTITIWALA AT KATAPATAN NG INYONG PAGSUNOD AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA TAMANG PAGTAWAG NA AKING ITINURO, AT SA BANAL NA PANALANGIN NA IPINAGKALOOB AT KAUTUSAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT ITO ANG TINUTUKOY NG AKING PAHAYAG AT BANAL NA SALITA SA KASULATANG ITO!!! ITO ANG TAMANG PAGTAWAG AT BANAL NA PANALANGIN NA ITINURO AT IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
4.
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. MAKIKITA NINYO AT MARIRINIG SA KASULATANG ITO ANG IISANG TINIG NG BANAL NA ESPIRITO SA KATAWANG LUPA NG IISANG DEUS AMA, SA IISANG KALOOBAN AT KAANYUAN NG SANTO HESUKRISTO…. AT IBINIGAY NG KRISTO HESUS ANG PAGTUTUWID SA TAMANG PANANAMPALATAYA, AT ITINURO ITO SA MGA TAO PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO…. AT ITO ANG BANAL NA SALITA NA SINABI NG KRISTO HESUS PATUNGKOL SA BUONG MUNDO…. NANG IPAGKALOOB KO ANG IISANG MALINIS NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. AY AKING ITINURO NA AKO'Y TAWAGIN SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT KUNG KAYO'Y MAGPUPURI AT TUNAY NA MAGPAPASALAMAT SA AKIN AY MALINIS KONG TATANGGAPIN, SUBALIT SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, NA AKO'Y TAWAGIN SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT MULING NAGWIKA ANG KRISTO HESUS AT SINABI ANG BANAL NA SALITANG ITO!!! KUNG TALAGANG KAYO'Y TUNAY NA KUMIKILALA AT MGA SUMASAMPALATAYA SA AKIN, BAGO KAYO MAGPURI AT MAGPASALAMAT SA AKIN AY SUMUNOD MUNA KAYO SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN!!! SAPAGKAT AANHIN KO ANG INYONG PAPURI AT PASASALAMAT KUNG KAYO NAMAN AY MGA SUWAIL AT HINDI SUMUSUNOD SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS!!! SINASABI KO SA INYONG LAHAT, SA MGA TAO, AT SA BUONG MUNDO, ANG BANAL NA KATOTOHANAN!!! SA PANAHONG ITO NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM AY PATULOY NINYONG MAKIKITA AT MASASAKSIHAN ANG IBINIGAY KONG MGA PALATANDAAN! KAGAYA NG MALAKAS NA PAGYANIG AT MABILIS NA PAGKILOS NG MGA ESPIRITO NG APAT NA ELEMENTO; TUBIG, HANGIN, APOY, AT LUPA…. AT KATULAD RIN NG AKING TINURAN; PATULOY NA KAKALAT ANG MABILIS NA PAGLAGANAP SA BUONG MUNDO NG IBAT-IBANG URI NG SAKIT NA WALANG LUNAS AT KAYO'Y MAGSISITANGIS! SAPAGKAT ANG SPIRITO NG SAKIT NA KUMAKAPIT SA INYONG BAWAT KATAWANG LUPA AY MADARAMA NG INYONG BUONG KALAMNAN AT ISIPAN... MAKIKILALA AT LALANTAD ANG TUNAY NA UGALI AT KALOOBAN NG BAWAT MGA TAO. MABUBUNYAG ANG LAHAT NG LIHIM AT MAKIKITA ANG PAWANG KATOTOHANAN. MASASAKSIHAN NINYONG LAHAT NA MANGYAYARI ANG MGA BAGAY NA HINDI KAPANI-PANIWALA DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO! AT ANG PINAKA MABAGSIK AT PINAKANG MAKAMANDAG SA MGA SPIRITO, NA IBA'T IBANG URI NG SAKIT NA WALANG LUNAS AY ANG SPIRITO NG SAKIT NA TUMATAMA AT KUMAKAPIT SA BUONG KATAWANG LUPA NG MGA TAO! NA MARARAMDAMAN NG BUONG KALAMNAN AT ISIPAN ANG PAGHIHIRAP AT SAKIT NA WALANG KATUMBAS, NA TUMATAGOS SA BUTO'T KALULUWA! AT ANG KAMATAYAN AY INYONG HAHANAPIN SUBALIT ITO'Y MAGTATAGO SA INYO AT HINDI NINYO MADALING MASUSUMPUNGAN! ITO ANG PINAKANG MAHIRAP AT PINAKA MASAKIT NA PAGDADAANAN NG MGA TAO DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO, SA PANAHON NGAYON NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM…. KAYA NGA, KAYONG LAHAT AY AKING TINATAWAGAN SA NGALAN NG TAMANG PAGSUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN PARA NA RIN SA INYONG IKABUBUTI AT KALIGTASAN; NG UMIWAS AT LUMAYO SA INYO ANG MGA SPIRITO NG SAKIT NA KUMAKAPIT SA KATAWANG LUPA NG MGA TAO, NA NAGHAHATID NG PARUSANG WALANG KATULAD AT SAKIT NA WALANG PATID ANG KAHIRAPAN, NA TUMATAGOS HANGGANG SA KALULUWA! AT IBINIBIGAY KO SA INYONG LAHAT ANG MGA MENSAHE NG MAKITA NINYO ANG LIWANAG AT KATOTOHANAN SA KASULATANG ITO; AT ITINUTURO KO SA INYONG LAHAT ANG MABUTI AT TAMA NA DAPAT NINYONG GAWAIN, PARA SA INYONG KALIGTASAN AT BASBAS NG KAPATAWARAN SA MGA TAONG TUNAY NA NAGSISI SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN…. AKING INUULIT AT MULING SINASABI SA INYONG LAHAT, SA MGA TAO, AT SA BUONG MUNDO, ANG BANAL NA KATOTOHANAN!!! SA PANAHONG ITO NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM AY WALANG IBANG MAPALAD MALIBAN SA MGA TAONG SUMUNOD AT TUNAY NA SUMAMPALATAYA SA AKIN, SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. SAPAGKAT ANG KALIGTASAN NG INYONG BUHAY AT KALULUWA SA PANAHON NGAYON NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM AY NAKASALALAY SA IISANG PANANAMPALATAYA, SA TAMANG PAGSUNOD SA AKING ITINURO…. AT HINDI KAYO MAILILIGTAS NG SALAPI AT NG INYONG MABUBUTING GAWA! KUNG ANG KAPALIT AY PAGSUWAY AT PAGLABAG SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN…. SUBALIT SINASABI KO RIN SA INYONG LAHAT ANG BANAL NA SALITANG ITO PARA SA BUONG MUNDO…. ANG MGA GAWANG KABUTIHAN NA WALANG BATIK-PULITIKA, RELEHIYON, AT MGA GAWANG KASALANAN! ANG MALINIS AT MABUTING MGA GAWA SA TAMANG KATUWIRAN AY AKING SINASANG-AYUNAN AT ITO AY AKING KAGUSTUHAN; SAPAGKAT ANG GAWANG KABUTIHAN SA TAMANG KATUWIRAN, NA WALANG BAHID NG KASALANAN AY HINDI SALUNGAT SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN…. AKO ANG ELOHIM .+. NA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, NG BUONG MUNDO, AT NG BUONG SANGSINUKOB…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG NAGSALITA SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA ESPIRITO, SA IISANG KALOOBAN AT TINIG, SA AKING KAANYUAN SA KATAWANG LUPA NG SANTO HESUKRISTO…. AT IPINAGKALOOB KO ANG AKING BANAL NA PAG-IBIG AT AWA NA WALANG HANGGANAN, PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO!!! AT ITO AY AKING ITINURO SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA AKIN!!! O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
5.
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. ITO ANG TINIG NA BUMUBUKAL NG BANAL NA SALITA MULA SA MALINIS NA PUSO NG KRISTO HESUS, SA PAMAMAGITAN NG IISANG BANAL NA ESPIRITO NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NAPAKAHALAGANG TAGLAY SA BUHAY AT KALULUWA NG MGA TAO ANG BENDISYON NG PAGSUNOD SA TAMANG PANANAMPALATAYA, BUHAT SA KABANALAN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. NA DAPAT NINYONG TANGGAPIN AT MANALANGIN SA ARAW-ARAW NG BANAL NA PANALANGIN NA AKING ITINURO AT IPINAGKALOOB, ABBA GINOONG MARIAE .+. SAPAGKAT ITO ANG MAGHAHATID SA INYONG LAHAT SA TUNAY NA KALIGTASAN, NA ITINATANIM ANG KAPAYAPAAN SA PUSO'T KALULUWA; AT BASBAS NA MALINIS SA LOOB NG BAKURAN, SA TAHANAN AT PAMUMUHAY, SA MGA PAGKAIN, TUBIG AT MGA INUMIN…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG BANAL NA ESPIRITO AT TINIG NG SANTO CRISTO NA IISANG NAGSALITA…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA, NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, NG BUONG MUNDO, AT NG BUONG SANGSINUKOB…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG BANAL NA ESPIRITO NA LUMUKLOK AT NAGSALITA SA MALINIS NA PUSO NG KRISTO HESUS, AT AKING BINIGKAS ANG BANAL NA SALITA AT MGA KATAGANG ITO!!! JEHOVA SANCTE TATEM MIHAM; HINDI DAPAT MAGSINUNGALING ANG MGA TAO AT MAG-INGAT SA PAGSASALITA ANG SINUMANG TAO NA MAGSABI NA WALA SIYANG KALULUWA! UPANG HUWAG KAYONG MAPAHAMAK AT HINDI MAPABILANG SA HANAY NG MGA HAYOP NA KINAKATAY AT INILULUTO; SAPAGKAT SA SIMULA PA SA UNANG PASIMULA NG AKING NILALANG ANG KAUNA-UNAHANG TAO, ITO'Y AKING NILIKHA NA MAYROONG KALULUWA! AT KAYONG MGA TAO AY HINDI KATULAD NG MGA HAYOP NA WALANG KALULUWA; MAS MATAAS ANG URI AT KALIDAD NG INYONG DUGO AT MAS MATIMBANG ANG BUHAY AT KALULUWA NG BAWAT SINUMANG TAO KAYSA ALIN MANG MGA HAYOP! AT MAS MAHALAGA KAYO SA AKIN, SAPAGKAT ANG TAO NG AKING NILIKHA AY PINAGKALOOBAN KO NG PUSO'T KALULUWANG MAPAGMAHAL, NA MAYROONG KAKAIBANG UGALI AT HIYA NA HINDI KATULAD SA UGALI AT ASAL NA IPINAKIKITA NG MGA HAYOP; KAYA ANG MASAMANG UGALI AT KAWALAAN NG PAGGALANG NA MAKIKITA AT GINAGAWA NG MGA HAYOP AY HINDI DAPAT PAMARISAN NG MGA TAO; SAPAGKAT SILA'Y AKING NILIKHA NA MGA HAYOP AT SILA'Y WALANG KALULUWA; HINDI SILA KATULAD NG PAG-IISIP AT URI NG PUSO NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA TAO, NA MAY KALULUWANG WALANG KAMATAYAN AT MANANATILING BUHAY ANG INYONG BAWAT KALULUWA MAGPAKAILAN PA MAN! AT ANG MGA KALULUWA NG TAO SA BAWAT INYONG KATAWANG LUPA AY MAYROONG KATAPUSAN AT HANGGANAN; AT ITO'Y MANGYAYARI SA ORAS NA DUMATING NA SA INYONG KATAWANG LUPA ANG NAKATAKDANG KAMATAYAN! AT ANG KALULUWA NG MGA TAONG PUMANAW, O NAMATAY AY HUMIHIWALAY AT LUMILISAN SA KATAWANG LUPA NG SINUMANG TAONG NAMATAY! NA MAAARING MAKAPASOK AT MAKARATING SA LANGIT NA AKING BANAL NA KAHARIAN ANG BAWAT KALULUWA NG MGA TAONG NAMATAY, O PUMANAW; UPANG KAYO'Y MABUHAY SA KALUWALHATIAN AT KAPAYAPAAN NA PUNONG PUNO NG PAGMAMAHAL AT TUWA SA ISA'T ISA NA INYONG MADARAMA! NA AKING GRASYA AT MGA BIYAYA MULA SA AKING PAG-IBIG AT KABANALAN, SA LANGIT SA AKING PILING AT BANAL NA KAHARIAN, NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA KALULUWANG SUMALANGIT NA WALANG HANGGANAN!!! SUBALIT  ANG MGA HAYOP NG AKING NILALANG SILA'Y  PARA SA LUPA AT KAILAN PA MAN AY HINDI MAAARING MAGMANA NG BUHAY SA LANGIT NA WALANG HANGGANAN; SAPAGKAT ANG MGA HAYOP NG AKING NILIKHA AY WALANG KALULUWA! AT MAGING SA KAMATAYAN NG MGA HAYOP HANGGANG SA WAKAS NG PANAHON, ANG MGA HAYOP NA NABUHAY SA LUPA, SILA'Y MANANATILING HAYOP AT MAGPAKAILAN PA MAN ANG MGA HAYOP NA AKING NILIKHA AY WALANG KALULUWA…. AT KAYONG MGA TAO NA NABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO, DAHIL SA MALAKI ANG AWA AT PAGMAMAHAL SA INYO NA IPINAKITA SA AKIN NG CRISTO JESUS; MULA SA KALANGITAN AY NANAOG ANG AKING BANAL NA ESPIRITO AT AKO ANG ELOHIM .+. ANG BANAL NA ESPIRITO NA LUMUKLOK SA KATAWANG LUPA NG TUNAY NA CRISTO…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG NAGSALITA NG AKING IBINIGAY ANG PAHINTULOT AT BASBAS NA MALINIS SA MGA PAGKAIN, TUBIG AT MGA INUMIN…. AT AKING SINABI PARA SA BUONG MUNDO ANG WIKA AT MGA KATAGANG ITO; PWEDE NINYONG KAININ ANG ANUMANG URI NG KARNENG HAYOP NA GUSTO NINYONG KAININ! SUBALIT ANG PAHINTULOT NA AKING IBINIGAY AY MAYROONG LIMITASYON PARA SA KAPAYAPAAN…. AT ITO'Y KAILANGANG IPATUPAD SA TAMANG PARAAN AT MALINIS NA PAGSUNOD SA TUNAY NA BATAS NA NAGBUHAT SA AKING MABUTING KALOOBAN AT BANAL NA KAUTUSAN…. ITO ANG AKING SINANG-AYUNAN NG AKO'Y PUMAYAG, NA DAPAT KAYONG MAGPASAKOP SA MALINIS AT TUNAY NA BATAS NA DAPAT IGALANG SA BAWAT PAMUNUAN, AT NG MGA TAO SA BUONG MUNDO!!! AT GANITO NA DAPAT IPATUPAD ANG TUNAY NA BATAS NG MGA TAONG NAKALUKLOK SA PANUNUNGKULAN, NA SILANG INAASAHAN NG KARAMIHAN AT SINASANDIGAN NG TAONG BAYAN; KAYONG MGA NAKALUKLOK SA PANUNUNGKULAN, NA NAGTATAGLAY NG KAPANGYARIHAN SA ILALIM NG BATAS AT KAUTUSAN BUHAT SA PAHINTULOT NG PAMAHALAAN; IBINIBIGAY KO SA INYONG LAHAT ANG BABALA AT PAG-IINGAT SA PAGSUNOD, SA NGALAN NG TUNAY NA BATAS AT KATAPATAN SA TAMANG PAGLILINGKOD SA TAONG BAYAN! AT NGAYON AY AKING ITINURO AT IBINABAHAGI SA BUONG MUNDO, SA PAMAMAGITAN NG AKING KASULATAN NA INIHAHATID SA MGA TAO ANG KALIGTASAN AT TUNAY NA KAPAYAPAAN PARA SA IKABUBUTI NG LAHAT…. AT NARITO SA BANAL NA KASULATAN ANG TAMANG PAMANTAYAN NG PAGSUNOD SA TUNAY NA BATAS NA AKING IPINAGKALOOB…. NAKAATANG SA BALIKAT ANG TUNGKULIN AT KRUS NG TUNAY NA PAGLILINGKOD, SA MGA PUNONG LUMUKLOK SA PANUNUNGKULAN AT SA LAHAT NG KAWANI NG PAMAHALAAN, NA NAGPAPATUPAD NG BATAS PARA SA MABUTING KAPAKANAN NG TAONG BAYAN AT SA BUONG MUNDO…. AT KRISTO ANG TUNAY NA NAKAPIRING AT HUWARAN NA AKING INILARAWAN NA DAPAT PAMARISAN PATUNGKOL SA TAMANG BATAS AT MALINIS NA HUSTISYA NG HUKOM NA MAKATARUNGAN…. AT ANG PAGLALARAWAN NG TUNAY NA PAGSUNOD SA TAMANG BATAS AT MALINIS NA HUSTISYA NG MAKATARUNGANG HUKOM AY IPINAKITA NG CHRISTO JESUS SA KASULATANG ITO AT INILARAWAN…. MAHIGPIT NA HAWAK NG KALIWA'T KANANG KAMAY NG ISANG LALAKING NAKAPIRING ANG TABAK NA SANDATA, AT TIMBANGAN NA MAHABANG PANUKAT NA PATAS AT PAREHAS PARA SA LAHAT!!! AT NARITO ANG INILARAWAN NG SANTO KRISTO PATUNGKOL SA TAMANG BATAS AT MALINIS NA HUSTISYA NG HUKOM NA MAKATARUNGAN…. ITO ANG MABUTING HALIMBAWA AT HUWARAN NA DAPAT IPATUPAD AT PAMARISAN SA BUONG MUNDO!!! ( 1. ) MAHIGPIT NA HAWAK NG KANANG KAMAY ANG TABAK NA NAGLILINGAS AT         SANDATANG APOY NA TUMUTUGIS SA LAHAT NG GUMAGAWA NG KASAMAAN! ( 2. ) AT SA KALIWANG BAHAGI NG KAMAY AY MAHIGPIT NA HAWAK         ANG TIMBANGAN NA MAHABANG PANUKAT NA SUMUSUKAT         NG PAREHAS, PANTAY-PANTAY, AT WALANG PINAPANIGAN…. ( 3. ) NAKAPIRING ANG MATA NG MAKATARUNGANG HUKOM NA NAGLILIWANAG         ANG HUSTISYANG MATUWID HUMATOL, AT NAGPAPARUSA SA LAHAT         NG GUMAGAWA NG KASAMAAN AT MGA KASALANANG MURTAL…. GANITO ANG TAMANG PAGGAMIT AT PATAS NA TIMBANGAN NG BATAS AT HUSTISYA, NA DAPAT UMIRAL AT IPATUPAD ANG TAMANG PAGLILINGKOD SA SAMBAYANAN NG BAWAT GUMAGANAP AT MGA NAGPAPATUPAD NG BATAS SA BAWAT PAMUNUAN DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG BANAL NA ESPIRITO AT IISANG DEUS AMA, NA NAGBIGAY NG PAHINTULOT SA BATAS AT PAMUNUAN NG MGA TAO DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO…. AT DAHIL SA KATAPATAN NG CRISTO SA PAGSUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN…. DUMALOY ANG PINAKANG MALAKI SA LAHAT MULA SA AKING BANAL NA ESPIRITO, ANG PAG-IBIG SA PUSO AT BANAL NA AWA NG KRISTO HESUS SA MGA KALULUWA AT MGA TAO, PARA SA KALIGTASAN NG BUONG MUNDO…. AKING IPINAAALA-ALA AT IPINAKIKITA ANG TUNAY NA LIWANAG SA TAMANG PAGSUNOD SA BATAS AT BANAL NA KAUTUSAN…. AT SA PANAHON NGAYON NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!! SINASABI KO SA INYONG LAHAT, SA MGA TAO, AT SA BUONG MUNDO, NA LALAGANAP AT MANANAIG ANG KAHIRAPAN, TAGGUTOM, AT SAKIT NA HINDI MALUNASAN! BUNGA AT IDINULOT NG INYONG MGA GINAWANG KASALANAN BUHAT SA PAGSUWAY AT PAGLABAG SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN…. AT NGAYON  RIN ANG TAMANG PANAHON NA AKING ITINAKDA AT IBINIGAY ANG PAHINTULOT NA HINDI KO IBIBILANG, O IPAPATAW SA MGA GAWANG KASALANAN ANG PAGKAKATAY NG KINARNING HAYOP KUNG ITO'Y INYONG KAKAININ…. MAAARI NINYONG KAININ ANG KARNENG HAYOP NA KINATAY AT NILUTO KUNG ITO'Y SA INYONG PAG-AARI, O INIHANDANG PAGKAIN PARA SA INYO…. AT DAHIL SA KAHILINGAN SA AKIN AT PANANAMPALATAYA NG IISANG TAO, SA KAANYUAN AT KATAWANG LUPA NG SANTO KRISTO, AKING IBINIGAY ANG PAHINTULOT AT AKO'Y MALUGOD NA PUMAPAYAG, ANG ELOHIM .+. SUBALIT SA AKING PAGPAYAG NG IBIGAY KO ANG PAHINTULOT NA AKING SINANG-AYUNAN; DAPAT KAYONG MAGPASAKOP SA TAMANG ORDENANSA NA IBINABATAS NG PAMAHALAAN, O SA BAWAT SANGAY NG PAMUNUAN NA NAGPAPATUPAD NG TAMANG BATAS DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO!!! NA HINDI DAPAT SINASAMANTALA ANG KAPANGYARIHAN NG BATAS AT HUSTISYA, KAGAYA NG MGA PULITIKONG TAO NA NAKAUPO SA PANUNUNGKULAN AT MGA ABOGADO, O NG SINUMANG LISENSYADONG TAO NA GUMAGAWA AT NAGPAPATUPAD NG BATAS BUHAT SA KAUTUSAN AT KAPANGYARIHAN NA IPINAHINTULOT NG PAMAHALAAN…. ANG TUNAY NA BATAS NA AKING IPINAGKALOOB NA DAPAT IGALANG; BATAS NA MALINIS AT PAREHAS, PANTAY-PANTAY, AT WALANG PINAPANIGAN, NA MATUWID HUMATOL AT HUSTISYANG MAKATARUNGAN…. GANITONG ITINUTURO NG BANAL NA KASULATAN ANG TAMANG PAGTUPAD AT PAGSUNOD SA BATAS NA NAKATATAK ANG PALIWANAG SA AKLAT NG UTUS…. AT UTUS ANG TUNAY NA PANGALAN NG AKLAT NA AKING IPINAGKALOOB KAY ROMAN, NA KANIYANG ITINAGO ANG TUNAY NA KASAYSAYAN AT IPINAGLIHIM ANG TAMANG KASULATAN NA NAKATATAK SA AKLAT NG UTUS…. SA SIMULA PA SA UNANG PASIMULA NG SINUWAY AT NILABAG NI ROMAN ANG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN AT ANG BATAS NA KANIYANG TINAGLAY… AT NGAYON SA PANAHONG ITO NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM; AKING IBINIGAY SA INYONG LAHAT ANG LIWANAG AT PAWANG KATOTOHANAN NA AKING IPINAKIKITA SA KASULATANG ITO…. NA DAPAT TANGGAPIN AT IGALANG PARA SA KALIGTASAN AT KABUTIHAN NG LAHAT!!! AKO ANG ELOHIM .+. ANG BANAL NA ESPIRITO NA IISANG DEUS AMA, NA NAGSALITA AT NAGPAKABABA PARA SA IKABUBUTI NG MGA TAO AT KALIGTASAN NG MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO…. AT SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA SALITA SA KASULATANG ITO, NA ITINURO AT IPINAMAHAGI NG SANTO KRISTO NA AKING ANAK NA MINAMAHAL…. AKING IPINAGKALOOB SA INYONG LAHAT ANG SUSI NG KALANGITAN, AT ITO ANG KATUPARAN UPANG INYONG MAGAMPANAN ANG TAMANG PAGSUNOD AT PAGPAPASAKOP SA TUNAY NA BATAS NA DAPAT IGALANG NG PAMAHALAAN AT NG TAONG BAYAN SA BAWAT PAMUNUAN…. AT ITO ANG SUSI NA AKING ITINURO AT BANAL NA KALOOBAN, DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO ANG NAGTATANIM NG TUNAY NA PAGBABAGO AT KAPAYAPAAN SA PUSO AT PAG-IISIP NG MGA TAO, NA IPINAAABOT KO AT INIHAHATID SA INYONG LAHAT ANG TANGLAW AT LIWANAG NG KATOTOHANAN SA DAANG MATUWID AT TAMANG KATUWIRAN, NA TAGLAY ANG TUNAY NA PAGMAMAHAL AT AWA, NA UMIIRAL ANG PAGGAWA NG KABUTIHAN NA WALANG DUNGIS NG KASALANAN…. DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG SUSI NG KALANGITAN AT KALIGTASAN, NA KATUPARAN AT TUNAY NA KASAGUTAN SA LAHAT NG BAGAY NA MABUTI AT TAMA, NA DAPAT IPATUPAD AT GAWAIN NG MGA TAONG NABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO!!!  ITO AY AKING BANAL NA SALITA AT LIWANAG NG KASULATAN BUHAT SA AKLAT NG KAUTUSAN…. NA AKING IPINAGKALOOB AT IPINAMAHAGI NG CRISTO JESUS NG ITURO SA MGA TAO ANG TUNAY NA KALIGTASAN PARA SA MGA KALULUWA AT SA BUONG MUNDO…. SUSI NG KALANGITAN AT KALIGTASAN ANG TAMANG PAGTAWAG SA AKIN AT BANAL NA PANANALANGIN SA ARAW-ARAW, NA GINAMPANAN SA LUPA NG KRISTO HESUS AT NG LAHAT NG MGA KUMILALA AT TUNAY NA SUMAMPALATAYA SA AKIN…. ITO ANG MGA KAPATID NA KINILALA NG CHRISTO JESUS NG MAMUHAY SA LUPA AT NAGPAHAYAG NG AKING BANAL NA SALITA SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO…. KAYONG MGA TAONG SUMUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN ANG AKING TINUTUKOY!!! AT KAYO RIN ANG KATAWANG LUPA NG MGA TAONG TAGLAY ANG KALULUWA NA AKING MINAMAHAL!!! KAYO'Y AKING NILIKHA AT KINIKILALANG TUNAY NA MGA ANAK, HANGGANG SA KALANGITAN NA AKING BANAL NA KAHARIAN NA WALANG HANGGANAN ANG BUHAY AT KALUWALHATIAN, NA AKING IPINAGKALOOB SA INYONG BAWAT KALULUWA, SA MGA TAONG SUMUNOD AT TUNAY NA SUMAMPALATAYA SA AKIN!!! AT GANITO SA ARAW-ARAW NA TUMATAWAG SA AKIN AT DUMADALANGIN ANG CHRISTO JESUS…. KAISA AT KASALO NG KRISTO HESUS NA DUMADALANGIN SA ARAW-ARAW AT TUMATAWAG SA AKIN, ANG MGA KAPATID NA KINILALA NG KRISTO…. ITO ANG MGA TAONG TUNAY NA SUMAMPALATAYA NA SUMUNOD SA AKIN; AT ITO RIN ANG AKING MGA KINILALANG TUNAY AT MINAMAHAL NA MGA ANAK!!! O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
6.
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. ITO ANG BANAL NA SALITA AT BENDISYON NG KRISTO HESUS NA NILINAW AT IPINALIWANAG SA MGA TAO NG IBIGAY ANG BASBAS NG KAPATAWARAN SA MGA NAGSISI NG MATAIMTIM SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN…. MATUWID AT TAMA ANG KATUWIRAN NG MGA TAONG NAGBAGONG BUHAY AT PINAGSISIHAN NG MATAIMTIM ANG LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN; SUBALIT HINDI SAPAT NA SUKATAN ANG TAMANG KATUWIRAN AT PAGBABAGONG BUHAY NG TAO PARA SA KALIGTASAN NG KALULUWA! KUNG ANG INYONG PAGBABASIHAN AY PAGBABAGONG BUHAY LAMANG AT PAGSISISI NG MATAIMTIM SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN! SAPAGKAT KUNG IYAN LAMANG ANG INYONG IKAKATUWIRAN SA AKIN; ANG LAHAT NG INYONG MABUBUTING GINAWA AY AKING BINABALIWALA AT IYAN AY WALANG KABULUHAN SA AKIN!!! KUNG HINDI NINYO KAYANG TANGGAPIN ANG TUNAY NA PAGTUTUWID AT PAGSUNOD SA TAMANG PANANAMPALATAYA NA AKING ITINURO, NA AKO'Y TAWAGIN SA IISANG PANGALAN, SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW, ABBA GINOONG MARIAE .+. SAPAGKAT ITO LAMANG ANG SUSI NG TUNAY NA KALIGTASAN; AT IISA ANG BASBAS NG KAPATAWARAN NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA TAONG NAGSISI NG MATAIMTIM SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN…. AT KATULAD RIN NG AKING TINURAN SA UNANG KASULATAN NA AKING INIHAYAG AT PINATUNAYAN; ITO ANG SUSI SA PINTUAN NG BANAL NA KALANGITAN NA AKING IPINAGKALOOB PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT BUHAY SA LANGIT NA WALANG HANGGANANG KALUWALHATIAN!!! SUSI ANG AKING IISANG BANAL NA PANGALAN AT KAUTUSAN, DEUS AMA ELOHIM AT ABBA GINOONG MARIAE .+. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG TINIG AT BANAL NA ESPIRITO NG IISANG DEUS AMA, NA LUMUKLOK AT NAGSALITA SA AKING KATAWANG LUPA SA IISANG KALOOBAN AT KAANYUAN NG SANTO HESUKRISTO…. ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. AY IISANG PANALANGIN NA WALANG KARUNGIS DUNGIS AT KABANAL-BANALAN NA AKING SALITA AT BANAL NA ESPIRITO; NA NAGDADALISAY AT TANGLAW NA NAGBIBIGAY LIWANAG SA MGA KALULUWA AT MGA TAONG NASA KADILIMAN! NA NAG-AAKAY SA KALINIS LINISAN AT TUNAY NA PAGBABAGO NA NAGHAHATID NG BUHAY NA PAG-ASA AT PAGKAKAISA SA PAGGAWA NG TAMA AT MGA KABUTIHAN…. NA NAGTATANIM SA PUSO'T ISIPAN NG PAGMAMAHAL NA WALANG BATIK NG KASALANAN…. NA NAGBUBUNGA NG KAPAYAPAAN AT PINAG-AANIHAN NG KALIGTASAN NA AKING ITINURO AT IPINAGKALOOB SA MGA KALULUWA AT MGA TAO PARA SA BUONG MUNDO…. DEUS AMA ELOHIM AT ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO ANG TUNAY NA NAKAPAGKAKALAG SA GAPOS AT TALI NG KASALANAN! AT NAKAPAGLILINIS SA MARUMING PAG-IISIP, SA PUSO'T KALULUWA NG MGA TAONG NANALIG AT TUNAY NA SUMAMPALATAYA SA TAMANG PAGSUNOD SA AKIN…. ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. NA AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO AY BAUTISMO SA APOY NA AKING IBINASBAS SA BUONG MUNDO PARA SA KALIGTASAN AT KAPATAWARAN SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN! AKO RIN ANG ELOHIM .+. ANG BANAL NA AMA'T INA NG AWA NA LAGING SAKLOLO NA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA IISANG DEUS INA ABBA GINOONG MARIAE .+. AKO ANG ELOHIM ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. NA IISANG BANAL NA ESPIRITO NG DEUS AMA AT DEUS INA NA IISA!!! AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMANG MAKAPANGYARIHAN AT WALANG HANGGANAN; IISA ANG AKING TINIG AT BANAL ANG PANALANGIN NA AKING SALITA AT DEUS ESPIRITO NA LAGING SUMASAKLOLO ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG TUNAY NA MEDIKO AT LUNAS NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA KALULUWA AT KATAWANG LUPA NG MGA TAO…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA SANCTISSIMO ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. NA IISANG BANAL NA ESPIRITO NG TRINIDAD SANCTISSIMA NA IISA; AKO'Y LUMUKLOK AT NAGSALITA SA BANAL NA PUSO NG KRISTO HESUS NA AKING ANAK NA MINAMAHAL!!! AT AKO'Y NAGPAKILALA NA IISANG DEUS AMA, IISANG DEUS INA, AT IISANG DEUS ANAK SA AKING IISANG KAANYUAN NA KATAWANG TAO NG KRISTO HESUS NA NILUKLUKAN KO AT TRONO NG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS ESPIRITO ANG TUNAY NA IISANG DEUS AMA AT IISANG DEUS INA NG LAHAT NG MGA BANSA…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, NG BUONG MUNDO, AT NG BUONG SANGSINUKOB…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG TINIG NG IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA NAGSALITA NG TATLONG BANAL NA KAUTUSAN SA MALINIS NA PUSO NG KRISTO HESUS NA AKING KATAWANG LUPA SA IISANG KALOOBAN AT KAANYUAN NG AKING ANAK NA MINAMAHAL; NA NAGBIGAY LIWANAG SA MGA TAO AT NAGTURO NG AKING BANAL NA SALITA!!! AKO ANG ELOHIM .+. ANG TRINIDAD SANCTISSIMA AT ABBA GINOONG MARIAE .+. NA IISA; SA IISANG KAANYUAN AT KATAWANG LUPA NG KRISTO HESUS, AKO ANG LUMUKLOK AT NAGSALITA ANG ELOHIM .+. NA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA IISANG DEUS NA TOTOO!!! AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG BANAL NA ESPIRITO AT DEUS AMA NA TOTOO, SA AKING KAANYUAN AT KATAWANG LUPA NG SANTO HESUKRISTO NA TAONG TOTOO…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG DEUS AMA SANCTISSIMO NA IISANG BANAL NA ESPIRITO NG TRINIDAD SANCTISSIMA ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. NA IISA…. AT IPINAGKALOOB KO SA MGA KALULUWA ANG BANAL NA KALUWALHATIAN NG BUHAY SA KALANGITAN MULA SA AKING BANAL NA PAG-IBIG AT AWA NA WALANG HANGGANAN!!! AT ITO'Y AKING ITINURO SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. AT MULING NAGWIKA ANG KRISTO HESUS NA NAGLILIWANAG ANG BANAL NA SALITA NA ITINURO AT IPINAMIGAY SA MGA TAO, SA PAMAMAGITAN NG LIHAM AT KASULATANG ITO PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO…. ANG PAGTITIWALA AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA NA INYONG MAIBIBIGAY NG BUONG KATAPATAN ANG PAGSUNOD SA AKIN; ITO'Y SA PAMAMAGITAN NG PAGTUTUWID SA TAMANG PANANAMPALATAYA, SA PAGSUNOD SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA MANALANGIN SA ARAW-ARAW NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. AT SA TAMANG PAGTAWAG SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, NA AKO'Y TAWAGIN SA IISANG PANGALAN, SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SAPAGKAT ITO LAMANG ANG SUSI NG KALANGITAN MAGPAKAILAN PA MAN AT BASBAS NG KAPATAWARAN NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA TAONG NAGSISI NG MATAIMTIM SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN…. AT GANITO ANG TUNAY NA PANANAMPALATAYA AT TAMANG PAGSUNOD SA AKIN NA DAPAT NINYONG ISAGAWA AT GAMPANAN SA ARAW-ARAW KUNG TALAGANG KAYO'Y TUNAY NA SUMASAMPALATAYA AT MGA LUMULUHOD SA AKIN!!! O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM.. MGA KAPATID, SA PANAHON NGAYON NG BANAL NA PAGHUHUKOM…. SA NGALAN NG TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA TAMANG PAGSUNOD SA BANAL NA KAUTUSAN; TAYONG LAHAT AY TINATAWAG NG KRISTO HESUS AT MAY PAANYAYA NA DAPAT LAMANG SUMUNOD AT SUMAMPALATAYA!!! MAGBIGAY AT MAKIISA ANG PUSONG MAPALAD NA TUMANGGAP NG BANAL NA SALITA SA KASULATANG ITO AT IPAMAHAGI SA MGA TAO PARA SA IKABUBUTI AT KALIGTASAN NG LAHAT….
7.
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. AKO ANG ELOHIM .+. ANG TUNAY NA IISANG DEUS AMA; ANG AKING TINIG AT BANAL NA SALITA AY ESPIRITO NA NAGKATAWANG TAO!!! AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG BANAL NA ESPIRITO NA PUMANAOG AT TUMAPAK SA LUPA NG AKO'Y LUMUKLOK SA AKING KATAWANG TAO, AT NAGSALITA ANG AKING BANAL NA PUSO NA KAWANGIS AT KATULAD NG TAO, SA AKING KAANYUAN AT KATAWANG LUPA NA IISANG MUKHA NG SANTO CHRISTO JESUS…. AT NARITO ANG AKING IISANG TINIG AT BANAL NA SALITA NA AKING IPINAAABOT AT IPINAKIKITA SA LAHAT!!! SA PAMAMAGITAN NG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO NA NAKALUKLOK SA KATAWANG TAO NG IISANG KRISTO NA AKING BAGONG ANYO AT ANAK NA TAGAPAGSALITA, NA AKING ISINILANG SA MULING PAGKABUHAY AT HINIRANG NA PRINSIPE NG KAPAYAPAAN…. NGAYON ANG PANAHON AT HIMALA NG IKATLONG ARAW NA LUMIPAS; ANG ESPIRITO AT HIWAGA NG MULING PAGKABUHAY NG KRISTO HESUS NA AKING ANAK NA MINAMAHAL, NA NAGSASALITA AT INIHAHAYAG ANG PAWANG KATOTOHANAN!!! AT SINABI NG KRISTO HESUS ANG MGA KATAGANG ITO SA LALAKING KAGILIW-GILIW ANG AKING KAUTUSAN AT BANAL NA SALITA AY TABAK NA NAGBIBIGAY LIWANAG AT NAGTUTUWID SA BANSANG ISRAEL, SA LAHAT NG URI NG RELEHIYON, AT SA MGA TAO SA BUONG MUNDO…. OH LALAKING KAGILIW GILIW; KILALA KITA'T ALAM KONG HINDI KA BULAG AT BINGI SA KATOTOHANAN!!! NAKIKITA MO ANG KALINISAN AT KABANALAN SA AKING MGA IPINAPAHAYAG KAHIT NA ITO'Y ITATWA MO AT HINDI MO AMININ SA IYONG SARILI NILALABAG MO ANG KABANALAN NG AKING TUNAY NA KAUTUSAN!!! HUWAG MO NANG HINTAYIN PA, OH LALAKING KAGILIW GILIW, NA MARAMDAMAN NG INYONG BAWAT KATAWANG LUPA ANG SPIRITO NG SAKIT AT PAGHIHIRAP NA TUMATAGOS HANGGANG SA KALULUWA; HABANG IKAW AT ANG IYONG PAMILYA'Y BINIBIGYAN KO PA NG NAPAKAGANDANG PAGKAKATAON PARA SA INYONG LAHAT…. SINASABI KO AT IPINARARATING SA INYONG LAHAT, SA MGA TAO, AT SA BUONG MUNDO, ANG PAWANG KATOTOHANAN!!! AT KAYONG LAHAT AY AKING TINATAWAGAN NA WALANG SAPILITAN, SA MALAYA NINYONG PAG-IISIP AT KALOOBAN, SA NGALAN NG TAMANG PAGSUNOD SA BANAL NA IPINAG-UTOS NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. OH LALAKING KAGILIW GILIW; ANG PANGALANG YEHOSHUA NA TINAWAG MONG LORD! IYAN ANG ISA SA PANGALAN NA IBINIGAY NI ROMAN SA BANSANG ISRAEL, NA KINILALA NINYO AT NAKILALA DAHIL SA KANIYANG BIBLIYA... AT NAG-UMPISA ANG MGA PANGYAYARING ITO SA SIMULA PA, SA UNANG PASIMULA NG GULUHIN NI ROMAN ANG IISANG WIKA NA GINAGAMIT NG MGA TAO SA BUONG MUNDO! AT KASAMA 'YANG MAKIKITA SA KASULATANG ITINATAK SA BANAL NA AKLAT NG UTUS; NA IYAN AY HINATULAN AT IPINATAW SA MGA KASALANANG MURTAL NA GINAWA NI ROMAN AT NG BANSANG KINIKILALA NINYONG ISRAEL…. ANG PANGALANG YEHOSHUA AY ITINATAK NI ROMAN SA KANIYANG AKLAT PARA SA BANSANG ISRAEL; NA INYONG NAKITA AT PINANIWALAAN SA PAMAMAGITAN NG HUWAD NA KASAYSAYAN AT MGA KATURUAN NG KASULATAN NA DINAGDAGAN AT BINAWASAN NI ROMAN; NA KANIYANG ITINATAK SA AKLAT NA BIBLIYA NA TINANGGAP NG BANSANG ISRAEL!!! AT IYAN ANG NAPAKALAKING KASALANANG GINAWA NG BANSANG ISRAEL, NG SILA'Y PUMAYAG SA KASUNDUAN NA TANGGAPIN ANG KATURUAN AT KASULATAN NA INIAARAL NG AKLAT NI ROMAN; NA SIYANG GINAMIT SA PANANAKOP SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO!!! DAHIL SA ITINATAK NA KASAYSAYAN NA ITINUTURO NG DALAWANG AKLAT NI ROMAN NA PINAKANG MATALINO AT PINAKANG MATIMTIMAN; NABIHAG NIYA AT NAALIPIN ANG MGA KALULUWA AT PAG-IISIP NG MGA TAO SA BUONG MUNDO AT SA SIMULA NG MASAKOP NI ROMAN ANG BUONG MUNDO SA PAMAMAGITAN NG KANIYANG KASULATAN NA HINATI NIYA SA DALAWANG BAHAGI; AT ITINATAK NI ROMAN SA DALAWANG AKLAT ANG KASULATAN NA KANIYANG HINATI AT SILA'Y PINAGHIWALAY NA MAGKAIBA ANG NAKATATAK NA PANGALAN; NA KUNG TAWAGIN AT BANGGITIN, QURAN AT BIBLIYA! SILA ANG DALAWANG ULO NG AKLAT, NA SA PASIMULA AY IISANG MATALINO ANG PUNONG GUMAWA AT UTAK ANG KASAYSAYAN AT KASULATANG ITO'Y NAGSIMULA PA NOONG UNANG PANAHON HANGGANG MAKARATING SA PANAHON NGAYON NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!! AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG TINIG NA NAGSALITA AT BANAL NA ESPIRITO NA IISANG DEUS AMA, NA LUMUKLOK SA AKING KATAWANG LUPA, SA IISANG KALOOBAN AT KAANYUAN NG SANTO KRISTO HESUS…. ANG BANSANG ISRAEL NA NAKILALA NINYO AT BANTOG ANG KASAYSAYAN SA BUONG MUNDO AY HUWAD, AT HINDI NA SIYA ANG BANSANG ISRAEL NA TINUTUKOY KO! SAPAGKAT PINALITAN DIN NI ROMAN ANG PANGALAN NG BANSA NA KANILANG KINAROROONAN; AT GINAMIT NI ROMAN ANG PANGALANG ISRAEL PARA SA KANILANG MATIMTIMANG MISYON AT MATALINONG KAPAMARAANAN; NG IPATUPAD NI ROMAN AT GAWAIN NILA ANG PANANAKOP SA BUONG MUNDO… AT IYAN DIN AY KASAMA SA MALALIM NA LIHIM NI ROMAN NA KANIYANG ITINAGO SA INYO AT INIINGATAN NIYA NA HUWAG MALAMAN NG MGA TAO AT NG BUONG MUNDO… DAHIL SA MGA IDINAGDAG AT HUWAD NA KASULATAN NA ITINATAK NI ROMAN AT IPINAKILALA NG KANIYANG MGA LIBRO, NA SINASALIKSIK, ITINUTURO, AT PINAG- AARALAN LALO PA'T SA MGA KINIKILALA AT MATATAAS NA ANTAS NG PAARALAN, NAGAWA NI ROMAN NA DAYAIN AT PAGLALANGAN ANG MGA TAO SA BUONG MUNDO AT DAHIL RIN SA KASULATAN NA ITINURO NG BIBLIYA NI ROMAN AY NAGAWA NIYANG IPAKILALA SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO ANG BANSANG TINATAWAG NINYONG ISRAEL, AT ANG PANGALANG YEHOSHUA NA TINUKOY NG LALAKING KAGILIW-GILIW AT IYAN ANG ISA SA MGA PANGALAN NA BINIGYAN NI ROMAN NG INTERPRETASYON AT ITO'Y IPINAKILALA NIYA NA ANG IBIG SABIHIN AY PANGALANG HESUS!!! NA TINATAWAG RIN NILANG KRISTO, MESIAS, O MANANAKOP…. GANIYANG NAPAPANIWALA AT SUMAMPALATAYA ANG MGA TAO SA BUONG MUNDO, NA NAALIPIN NG HUWAD NA KASAYSAYAN AT MGA KATURUAN NG KASULATAN SA MGA LIBRO, AT AKLAT NA BIBLIYA NI ROMAN NA IGINAGALANG AT KINIKILALA NG MGA TAO SA BUONG MUNDO... ITO AY PAWANG KATOTOHANAN AT MGA PALATANDAAN NA AKING ITINATAK SA AKLAT NG UTUS…. ANG BIBLIYA AT QURAN AY PINAKANG MALALIM NA LIHIM NI ROMAN; AT IYAN DIN ANG PINAKA MATIMTIMANG PARAAN AT PINAKA MATALINO, NA ISINULONG AT GINAMIT NI ROMAN NG ISAGAWA NIYA ANG PAGSAKOP AT PAMBIBIHAG SA INYONG BAWAT MGA KALULUWA; NA SIYANG BUMULAG SA TAMANG PANINGIN AT PAG-IISIP NG MGA TAO SA BUONG MUNDO! AT ANG KATOTOHANAN AY ITINAGO NI ROMAN SA MGA TAO, AT IPINAGLIHIM NIYA SA BUONG MUNDO ANG TUNAY NA KASAYSAYAN AT LIWANAG NG BANAL NA SALITA SA KASULATANG NAKATATAK SA AKLAT NG UTUS…. ITO ANG TUNAY NA PANGALAN NG IISANG BANAL NA AKLAT NA ITINAGO AT IPINAGLIHIM NI ROMAN SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO, UTUS…. AT NAKATATAK DITO ANG TATLONG BANAL NA KAUTUSAN NA ITINURO AT IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA NG MGA TAO SA BUONG MUNDO…. AT MULING NAGSALITA ANG IISANG TINIG NG BANAL NA ESPIRITO NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT ITO'Y AKING NARINIG SA ANYO NG AKING MALINIS NA PUSO AT KATAWANG LUPA BILANG AKO'Y KRISTO AT TAONG TOTOO; AT NAKITA KO SA PAMAMAGITAN NG KASULATAN AT BANAL NA SALITA NA NAKATATAK SA AKLAT NG UTUS…. AT ITO'Y AKING IBINUNYAG PARA SA LAHAT NG MAKITA NINYO ANG PAWANG KATOTOHANAN AT MALAMAN NG MGA TAO SA BUONG MUNDO…. AT ITO ANG AKING SINABI SA PAMAMAGITAN NG IISANG BANAL NA ESPIRITO AT KAUTUSAN NA IPINAGTIWALA SA AKIN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ANG AKING MGA BANSA AT KINIKILALA KONG TUNAY NA BANSA, AY ANG PUSO NG MGA TAONG SUMUNOD SA TAMANG PAGSUNOD SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN…. ITO ANG AKING TEMPLO AT BANSA NG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO; ANG MALINIS NA PUSO NG MGA TAO NA TINATAWAG KONG MGA TAGA ISRAEL!!! KAYO ANG TUNAY NA AKING MGA MINAMAHAL NA TINAWAG KONG BANSANG ISRAEL; KAYO ANG AKING BANSANG ISRAEL NA AKING INILIGTAS AT KINAAWAAN…. AT SA PANAHON NGAYON NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!! ITO ANG HULING PAGKAKATAON NA AKING IBINIBIGAY AT ITINAKDA ANG MULING PAGKABUHAY SA TAMANG PANANAMPALATAYA; AT ITO'Y KALIGTASAN NA AKING IPINAGKALOOB SA INYONG LAHAT!!! NA AKING INIHAHAYAG SA MGA TAO PARA SA BUONG MUNDO NG MAITUWID NINYO ANG MALING PAGTAWAG AT PANANAMPALATAYA SA AKIN, PATI NA RIN ANG INYONG MGA HINIHINGI NA PANSARILI NINYONG KAGUSTUHAN AT MGA KAHILINGAN, NA SINASABI NINYONG PANALANGIN BUHAT SA SARILI NINYONG PAG-IISIP AT KALOOBAN... HUWAG NA NINYONG TULARAN, O PAMARISAN ANG MGA MUSLIM AT ROMANO; NA ANG KANILANG GINAWA AT SINASABING PANALANGIN AY BUHAT SA AKLAT NI ROMAN, NA KANILANG SINALIKSIK AT PINAG-AARALAN MULA SA KANILANG TALINO AT KAKAYAHAN NG BAWAT KANILANG PAG-IISIP! HUWAG NA KAYONG MANALANGIN NG PAULIT-ULIT NA KAGAYA NG MGA ROMANO AT MUSLIM; KUNG ANG INYONG PANALANGIN AY LABAG AT SALUNGAT SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN…. SAPAGKAT ANG SINUMANG TAO NA NABUBUHAY DITO SA BUONG MUNDO, NA MANALANGIN NG PAULIT-ULIT NA SUMASALUNGAT AT LUMALABAG SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN!!! KAYO AY NAGKAKASALA SA ARAW-ARAW NG KASALANANG MURTAL NA KAGAYA RIN NG MGA TAONG WALANG PANANAMPALATAYA SA AKIN…. KAYA NGA; IBINIBIGAY KO AT AKING IPINAGKALOOB ANG PAGTUTUWID SA TAMANG PANANAMPALATAYA, NA KALIGTASAN AT BASBAS NG KAPATAWARAN SA LAHAT NG INYONG MGA NAGAWANG KASALANAN!!! SAPAGKAT WALANG BANAL NI ISA SA INYO AT WALANG SINALA SA BUNOT; KAYONG LAHAT AY NAGKASALA AT NAKAGAWA NG MGA KASALANANG LABAG SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN…. AT NARITO AKO ANG ELOHIM .+. ANG TUNAY NA IISANG DEUS AMA NA TAGAPAGLIGTAS; AKO ANG ELOHIM NA INYONG IISANG DEUS AMA ANG NAGKALOOB AT NAGTURO NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. NA AKING BANAL NA SALITA AT DEUS ESPIRITO NA LAGING SUMASAKLOLO; AKO ANG ELOHIM .+. ANG TUNAY NA NAGMAMAHAL SA MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO!!! AT ANG AKING BANAL NA PAG-IBIG NA WALANG HANGGANAN ANG PINAKANG MALAKI AT PINAKANG MAHALAGA SA LAHAT; NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA KALULUWA AT MGA TAONG NABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO…. NA AKING IBINASBAS AT KAPATAWARAN SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN, NA NAG-AALIS NG SAKIT AT KARAMDAMAN, NA NAGHAHANGO SA APOY NG KAHIRAPAN, AT TUMUTUBOS SA ANUMANG URI NG MGA KASALANAN!!! AT ITO’Y AKING ITINURO AT IPINAGKALOOB NA PWEDENG TAGLAYIN AT MAKAMTAN NG KAHIT NA SINUPAMAN, SA PAMAMAGITAN NG PANANALANGIN SA ARAW-ARAW NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO AT IPINAKILALA; NA AKO LAMANG ANG IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA DAPAT NINYONG TANGGAPIN AT TAWAGIN SA ARAW-ARAW!!! AT NARITO ANG IISANG MALINIS NA PANALANGIN SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA AKIN…. O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
8.
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. IPINAKIKITA SA KASULATANG ITO AT INIHAHAYAG NAMIN SA BUONG MUNDO ANG TUNAY NA KASAYSAYAN AT BANAL NA SALITA NA NAKATATAK SA AKLAT NG UTUS…. SA IISANG KALOOBAN AT KAANYUAN NG IISANG BANAL NA ESPIRITO SA KATAWANG LUPA NG IISANG DEUS AMA, AKO ANG CRISTO JESUS NA ITINAKDA NG LANGIT SA PANAHON, ANG IISANG ANAK AT KATAWANG LUPA NG IISANG DEUS AMA NA INILUWAL NG TAO…. AKO ANG KRISTO HESUS NA NILUKLUKAN NG IISANG BANAL NA ESPIRITO, NA NAPUSPOS NG BIYAYA AT KABANALAN ANG AKING PUSONG MAAWAIN AT MAPAGMAHAL SA MGA TAO'T KALULUWA!!! AT NAG-UUTOS SA AKIN ANG IISANG TINIG NG BANAL NA ESPIRITO NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM NA NAGSALITA AT SUMASAAKIN; AT ITO ANG BANAL NA SALITA NA AKING TINURAN!!! NANG AKO'Y MAGKATAWANG TAO AT NAGSIMULANG MAG-AYUNO; AKO'Y UMAKYAT AT NAKARATING SA MATAAS AT MALAKING BUNDOK MABATO…. AT SA TALUKTOK NITO AKO'Y NANALANGIN; SA AKING PANANALANGIN AY BIGLANG DUMATING AT LUMAPIT SA AKIN NA MAPAGMASID ANG ISANG TAONG MATALINO NA TUMAYO SA GAWING KALIWA KO; AT SINABI NIYA SA AKIN ANG SALITANG ITO… NALALAMAN KONG IKAW AY NAGUGUTOM AT NAUUHAW! KUNG TALAGANG IKAW SI HESUS, ANG MESIAS NA ISINUGO NG DEUS; GAWAIN MONG TINAPAY AT TUBIG NA INUMIN ANG BATO NA NASA HARAP MO! AT PAGKATAPOS KONG MANALANGIN, SAKA AKO SUMAGOT SA KANIYA AT SINABI KO ANG BANAL NA SALITANG ITO!!! ANG LAHAT NG BAGAY DITO SA MUNDO AY MAAARING GAWAIN AT PAMARISAN NG DEMONYO; SUBALIT ANG ISANG BAGAY NA HINDI KAYANG TULARAN AT HINDI NAGAWANG PAMARISAN NG DEMONYO AY ANG TANGGAPIN AKO SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, SA BANAL NA PANGALAN NA AKING IPINAKILALA; NA AKO LAMANG ANG IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, NG BUONG MUNDO, AT NG BUONG SANGSINUKOB, NA NAGKALOOB NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO AY AKING BANAL NA SALITA AT KALOOBAN NA AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO, NA KAILANPAMAN AY HINDI KAYANG TANGGAPIN AT ITAAS NG DEMONYO… SA AKING ISINAGOT SA KANIYA'Y WALANG NAGAWANG LABAN ANG MATALINONG TAO AT SIYA'Y LUMAYAS AT NABULID NA PAPALAYO SA AKIN… ITO ANG BANAL NA SALITA NG CRISTO JESUS NA NAKATATAK SA BANAL NA AKLAT NG UTUS…. AT KAYONG MGA SUMASAMPALATAYA SA AKIN NA PINAGSISIHAN NG MATAIMTIM ANG LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN, NA SUMUNOD NG MATAPAT SA AKIN SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. KAYO ANG TUNAY NA MGA NAKAKITA AT MGA NAKAKILALA SA AKIN, NA AKING KINILALANG TUNAY NA MGA KAPATID NA AKING MGA MINAMAHAL!!! AT KAYO RIN ANG TUNAY NA MAYROONG LIWANAG SA PANINGIN AT PAG-IISIP…. MAKIKITA NINYO AT MAKIKILALA ANG URI NG MGA ESPIRITO SA BAWAT KAANYUAN AT KATAWANG LUPA NG MGA TAO…. AT SA MGA TAONG PINAGSISIHAN NGAYON NG MATAIMTIM ANG LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN, NA MGA SUMAMPALATAYA AT NGAYON AY NAKINIG SA AKIN!!! KAYONG LAHAT AY AKING TINATAWAGAN NA MAGKAISA AT MAGSALUSALO SA TAMANG PAGTAWAG SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, NA AKO'Y TAWAGIN SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. AT ITO ANG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO NA IPINAGKALOOB NA LAGING SUMASAKLOLO…. O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM.. ( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. ( 1. ) SUSI - PWEDENG BUKSAN AT BASAHIN https://eternum.altervista.org/PHL.html https://eternum.altervista.org/ITA.html https://eternum.altervista.org/USA.html https://eternum.altervista.org/ESP.html ( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. ( 2. ) SUSI - PWEDENG BUKSAN AT BASAHIN https://eternum.altervista.org/numerus/PHL.html https://eternum.altervista.org/numerus/ITA.html https://eternum.altervista.org/numerus/USA.html https://eternum.altervista.org/numerus/ESP.html ( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. KAHIT SINOY PWEDENG MAKIISA AT TUMULONG SA PAGBABAHAGI, O PAGHAHAYAG NG BANAL NA SALITA SA PAMAMAGITAN NG KASULATANG ITO…. MABILIS NA PAGPUNTA, O PAGPASOK SA APAT NA WIKA, NA INIHAHAYAG AT IPINABABASA…. TAGALOG.... ITALIANO…. ENGLISH…. SPANISH…. PINDUTIN ANG NUMERO NA INYONG PINILI, PARA SA MABILIS NA PAGPUNTA SA PAGBASA…. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8